ZŠ Jesenské

Riaditeľstvo Základnej školy Janka Jesenského v Jesenskom oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne:

4. apríla o 15:00 hod v budove Elokovaného pracoviska
na ulici Školskej 250, 980 02 Jesenské


Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2017 do 31.8.2018
a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

Na zápis je potrebné:
prísť s dieťaťom, doniesť jeho rodný list,
občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.

V prípade neúčasti na zápise, môže zákonný zástupca
zapísať dieťa v riaditeľni základnej školy
v termíne do 30.apríla 2024
v čase od 9:00 do 15:00 hod.
Riaditeľstvo ZŠ (č. t. 047/5698101, mobil 0911 298 447)

Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2024.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!
                                                                              Mgr. Miroslava Gombalová
                                                                                       riaditeľka školy

 
Plagát k zápisu
 
Prihláška na vzdelávanie
v základnej škole
na školský rok 2023/2024
Dotazník pre rodičov
Zoznam pomôcok
do 1. ročníka
Prihláška do
Školského klubu detí      
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Príloha č. 3
Informácie k zápisu do prvého ročníka ZŠ:
 1. Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2024 šiesty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 2. Rodič vyplní dotazník a prihlášku, ktorých tlačivo obdrží v materskej škole, na web stránke základnej školy, alebo v škole pri zápise.

  Podpisy zákonných zástupcov
  Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

  Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo
  • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (túto skutočnosť je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením zákonného zástupcu v prílohe č. 1).
  V prípade, ak:

  • jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať fotokópiou úmrtného listu, resp. formou nahliadnutia do úmrtného listu,
  • dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje fotokópiou rodného listu dieťaťa, resp. formou nahliadnutia do rodného listu dieťaťa.
  Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 2).

 3. Zápis sa uskutoční prezenčne 4. apríla 2024 o 15:00 hod. v budove na Školskej 250. V prípade neúčasti na zápise, môže zákonný zástupca zapísať dieťa v riaditeľni základnej školy v termíne do 30.apríla 2024 v čase od 9:00 do 15:00 hod.
  Riaditeľstvo ZŠ (č. t. 5698101, mobil 0911 298447)

 4. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže sa rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa rozhodnúť, že dieťa pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, o čom informuje aj riaditeľku základnej školy, ktorá na základe tejto informácie vydá rozhodnutie o neprijatí.

 5. Ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka /september – december 2024/, k žiadosti priloží vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne a všeobecného lekára pre deti a dorast.

Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024