Určenie cieľov a priorít školy
   

Určenie cieľov a priorít školy

 
 

1.  Ciele školy

 

▪ Budúcnosť a smerovanie školy zakladáme na plnení základných cieľov

▪ Rozvoj komunikačných zručností a čitateľskej gramotnosti

▪ Kvalitná príprava žiakov v cudzích jazykoch

▪ Rozvoj IKT

▪ Regionálna výchova v oblasti kultúrneho a historického dedičstva

▪ Zaradenie enviromentálnej výchovy do bežného života

▪ Zameranie na športové aktivity, telesnú zdatnosť žiakov

 

2.  Priority školy


1. Všeobecné smerovanie.

2.Pedagogické princípy školy.

3.Personálne, ekonomické a materiálne vybavenie školy.

4.Prezentácia školy na verejnosti.

5.Starostlivosť o zamestnancov.

6.Spolupráca s rodičmi.

 

2. 1. Všeobecné smerovanie

▪  Vychádzať z tradície školy a skvalitniť výchovno - vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy.

▪  Vytvoriť školu –  priateľskú ( budovanie vzťahov Ž –U, Ž –Ž, U –U):


-         spravodlivú ( spravodlivé hodnotenie žiaka, učiteľa, zamestnanca)

-         tvorivú ( variabilita, vlastný prejav, možnosť výberu)

-         kvalitnú ( úroveň, kvalita vyučovania, inovatívne prvky, žiacke výkony, kvalita učiteľa )

▪  Stabilizovať počet žiakov napriek demografickému vývoju a konkurenčnému  
prostrediu profilovaním sa školy.

▪  Budovať školu ako otvorený systém na komunikáciu  s vonkajším prostredím.


2.2.Pedagogické princípy školy

Orientácia na deti a žiakov


            Kvalitu školy zvyšovať rozvíjaním edukačných aktivít a kľúčových kompetencií:

             komunikačných – rozvíjaním čitateľskaj gramotnosti, využitím školskej knižnice

             a rozšírením hodín čítania na 1. stupni  s rôznym zameraním na obsah v každom                   

             ročníku, poznávacích a sebahodnotiacich zručností, pracovno – praktických zručností.

          Eliminovať problémové správanie žiakov.

          Pre žiakov so ŠVVP zabezpečovať individuálne výchovno – vzdelávacie programy

            a pedagogických asistentov.

        ▪ Zintenzívniť individuálnu logopedickú starostlivosť najmä v 1. ročníku.

        ▪ Zapojiť žiakov do vlastného celoročného projektu – Fair play trieda – zameraný

           preventívne proti násiliu, šikanovaniu a – Poznaj náš región- na rozširovanie vedomostí

           o našom regióne a pestovanie hrdosti k nášmu regiónu ( významné osobnosti,

           významné budovy, historické udalosti ).

        ▪ Zlepšiť prácu metodických orgánov a snažiť sa o ich vzájomnú komunikáciu a

          prepojenosť medzi 1. a 2. stupňom.

        ▪ Podporovať činnosti športových krúžkov v mimo vyučovacom čase so zameraním na

           folklór a šport.

        ▪ Zintenzívniť využívanie IKT na vyučovacích hodinách, v záujmových činnostiach.

        ▪ Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávať ich analýzu

          prijímať opatrenia.

 


        Orientácia k pedagogickým zamestnancom

         Vytvárať podmienky na dopĺňanie profesijných kompetencií pedagogických

          zamestnancov účasťou na vzdelávaniach v rámci ročného, štvorročného plánu profesijného

          rozvoja a plánu aktuálneho aktualizačného vzdelávania.

        ▪ Vytvárať priaznivé podmienky pre tvorivú prácu pedagogických zamestnancov.

        ▪ Zlepšiť pracovnú klímu, vzťahy  v kolektíve, ktoré ovplyvňujú aj vyučovací proces.

        ▪ Podporovať a vyžadovať profesionálny rozvoj zamestnancov a získavanie požadovanej

          kvalifikácie – prvá a druhá atestácia, aktualizačné, špecializačné a inovačné

          štúdium, odborný  rast v inovatívnych a didaktických technikách. Podporovať účasť

          zamestnancov na  odborných seminároch a školeniach.

        ▪ Hodnotiť a odmeňovať zamestnancov na základe ich vykonanej práce, ktorá

          slúži dobrému menu školy, jej prezentácii na verejnosti a  jej rozvoju v regióne.

 

2.3.    Personálne, ekonomické a materiálne vybavenie školy

 

        ▪ Udržať a skvalitňovať personálnu stabilitu pedagogického kolektívu ZŠ

           a úseku prevádzkových zamestnancov.

        ▪ Škola má byť najkrajšia stavba v obci, má byť príkladom pre okolie. Aj prostredie

            vychováva a preto treba priebežne budovať a upravovať obidve budovy školy,

            ako aj ich okolie, aby sa v nich cítili dobre žiaci, učitelia,

            rodičia a všetci, ktorí ich navštívia.

        ▪ Získavať finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov na vylepšovanie

          ekonomických a materiálnych podmienok školy: projekty, sponzori, neziskové organ.

        ▪ V spolupráci s obcou vypracovať stavebný projekt na rekonštrukciu školy a v prípade

           získania finančných prostriedkov z EÚ realizovať rekonštrukciu budovy ZŠ
           na Škol.ul.                                                                          

           (oprava strechy, prístavba  ďalších priestorov na učebňu, prípadne ďalšiu triedu,

           dobudovanie chodníkov, prístreškov nad chodníkmi, dobudovanie školského ihriska

           a dvorov.     

        ▪ Dvor ŠKD nespĺňa po funkčnej ani estetickej stránke požiadavky ŠKD, preto je

           potrebné dobudovať detské ihrisko a jeho vybavenosť, aby spĺňalo svoj účel.

        ▪ Dopĺňať žiacku aj učiteľskú knižnicu o nové knihy, ako aj nové učebné pomôcky na

          všetky predmety.

 

2.4.  Prezentácia školy na verejnosti

        Podporovať účasť žiakov a detí na vedomostných, športových, kultúrnych, literárnych,

          výtvarných akciách a tvorivých súťažiach.

        ▪ Podporovať a vyžadovať profesionálny rozvoj zamestnancov a získanie požadovanej

           kvalifikácie, vzdelávanie - špecializačné, adaptačné, predatestačné, inovačné,

           aktualizačné, funkčné, rozširujúce štúdium, prvá atestácia, druhá atestácia.

           Podporovať účasť zamestnancov na odborných seminároch a školeniach.

        ▪ Podporovať tvorbu a realizáciu projektov všetkých zamestnancov školy, ktoré

           pomôžu škole napredovať a rozvíjať sa po spoločenskej stránke aj finančne.

        ▪ Organizovať dni otvorených dverí pre verejnosť.

        ▪ Organizovať spoločné aktivity aj s ďalšími inštitúciami v obci a skvalitniť tak kultúrny

           a športový život v obci. Napr. v spolupráci s MŠ žiaci 1. stupňa čítajú deťom z MŠ

           pred spaním, pripraviť v spolupráci s obcou program pre dôchodcov v mesiaci október,

           zapojiť do života školského klubu rodičov, dôchodcov a prezentovanie ich zážitkov, 

           remeselnej šikovnosti, v rámci Dňa Zeme – čistenie obce, pokračovať v ďalšom 

           ročníku – Behu priateľstva.

        ▪ Pravidelne aktualizovať webovú stránku školy a vopred oboznamovať verejnosť

           s pripravovanými akciami školy podľa ročného plánu, ako aj priebežne s novými

           informáciami.

        ▪ Publikovať články o škole aj v regionálnych novinách.

           Literárnymi a výtvarnýmiprácami žiakov sa prezentovať aj v iných časopisoch.

        ▪ Aktuálne informácie o aktivitách a živote školy zverejňovať v informačnom kútiku

           „ okienko života našej školy a taktiež na facebooku školy„ aby boli sprístupnené

           aj rodičom a hosťom školy.

 

2.5.   Starostlivosť o zamestnancov

        ▪ Podporovať aktivity, ktorých cieľom je upevňovanie medziľudských vzťahov

          a duševné a fyzické zdravie všetkých zamestnancov.

        ▪ Trvale zabezpečovať dobrú a pokojnú atmosféru ako jeden z dôležitých predpokladov

           dosahovania úspechov školy v rôznych oblastiach.

        ▪ V procese riadenia uplatňovať motivačný štýl vedenia zamestnancov. Uprednostňovať

           pozitívnu motiváciu – zadanie náročnejších úloh, umožniť autonómne rozhodovanie,

           prejav uznania, inšpirujúce prostredie, morálne a finančné ohodnotenie.

 

2.6.   Spolupráca s rodičmi

        ▪ Zvýšiť spoluúčasť rodičov a žiakov na riadení školy. Otvorené partnerstvo s rodičmi-

           spolupráca s radou školy, rodičovskou radou, zriaďovateľom školy.

        ▪ Pozývať rodičov na spoločné aktivity žiakov ( súťaže, celoškolské akcie, otvorené

           hodiny, spoločné posedenia, besedy, brigády ...)

        ▪ Akceptovať pripomienky a návrhy rodičov smerujúce k zlepšeniu výchovno –

           vzdelávacích úloh, materiálnych podmienok a ďalších aktivít týkajúcich sa

           rozvoja školy.

Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024